Wie leest er nou voor de lol Algemene Voorwaarden?

Alleen… ook als je ze niet leest, zijn ze van toepassing wanneer wij samenwerken. Het is dus goed als jij ze leest, zodat je weet welke afspraken we maken. Neem contact met mij op als je vragen hebt. Deze algemene voorwaarden gelden voor mijn beide bedrijven: Schrijven met Aandacht en Sabine Schippers Schrijfpraktijk. Dat leek me verstandig, omdat het kan voorkomen dat er overlap is in de dingen die ik (in opdracht) voor jou doe.

Algemene Voorwaarden_Schrijven met Aandacht en Sabine Schippers Schrijfpraktijk – 101221 (pdf)

Voor het laatst gewijzigd: 10 december 2021

 1. Jij: als het in deze tekst over jou gaat, dan bedoel ik jou in de hoedanigheid van klant, opdrachtgever, relatie, deelnemer aan een (e-)training, geïnterviewde (of je rechtsopvolger)
 2. Ik: mijn naam is Sabine Schippers. Mijn eenmanszaak heet Sabine Schippers Schrijfpraktijk, KvK-nummer 53296931. Kweekhoven 13, 1068 ZT  Amsterdam, tel. +31 06 29 40 16 90, sabine@sabineschippers.nl. Ik voer de handelsnamen: Sabine Schippers Schrijfpraktijk en Schrijven met Aandacht
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en mij
 4. Mijn websites: www.sabineschippers.nl | schrijvenmetaandacht.nl
 5. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 6. Producten / diensten: diensten of producten van Schrijven met Aandacht en Sabine Schippers Schrijfpraktijk
 7. Opdracht: wanneer je mij inschakelt om iets voor jou te doen, zoals advies geven, teksten schrijven of een maatwerktraining maken
 8. Online training (e-training), training en schrijfcoaching (en sessies): alle vormen van kennisoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, op maat, in groepsverband of individueel
 1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat ik voor jou werkzaamheden ga verrichten; jij akkoord gaat met een offerte; ik een opdracht van jou schriftelijk bevestig; ik een begin maak met de uitvoering van de opdracht; jij een (online) training of ander product of dienst bij mij koopt; we starten met individuele schrijfcoaching.
 2. De overeenkomst eindigt als ik heb opgeleverd wat wij zijn overeengekomen. Ook kan deze tussentijds eindigen als een van ons vindt of wij allebei vinden dat de samenwerking niet naar wens verloopt. De reeds verrichte werkzaamheden breng ik dan wel in rekening.
 1. Ook als je deze voorwaarden niet leest, zijn ze van toepassing wanneer wij samenwerken (hoe paradoxaal dat ook klinkt). Lees ze dus goed door.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, werkzaamheden, producten, diensten en offertes of wanneer er sprake is van een overeenkomst of opdracht. Willen we afwijken van de voorwaarden, dan leggen we dat per e-mail vast. Jouw algemene voorwaarden (of inkoopvoorwaarden of hoe jij ze ook noemt) zijn niet van toepassing op de overeenkomst.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing als ik mijn werkzaamheden, of een deel hiervan, bij een derde neerleg die dit namens mij oppakt.
 4. Ik houd het recht de voorwaarden ieder moment te wijzigen. De wijzigingen gelden niet als ik al voor jou aan het werk ben/wij al een overeenkomst hebben.
 1. Ik houd alle informatie geheim die je mij geeft in het kader van de overeenkomst (ook na het beëindigen hiervan), omdat je mijn klant bent of wilt worden en waarvan ik weet of kan aannemen dat die vertrouwelijk is. Bijvoorbeeld als ik je jaarverslag herschrijf.
 2. Geheimhouding door jou: op jouw beurt moet jij informatie die ik jou geef ook geheim houden als je weet of kan aannemen dat die vertrouwelijk is.
 3. Persoonsgegevens en privacy: door het aangaan van de overeenkomst zal ik persoonsgegevens verwerken. Ik ga hier zorgvuldig mee om en beveilig deze gegevens passend. Ik bewaar en gebruik deze gegevens ten behoeve van onze relatie of samenwerking. En nee, ik verkoop deze niet door. Wil je meer weten over hoe ik met privacy omga? Lees dan mijn Privacy verklaring.
 1. Toegang tot een online training is persoonlijk. Je mag je inloggegevens en de materialen uit de online training dus niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Als je toch je inloggegevens met iemand deelt, mag ik de toegang tot de online training blokkeren en vervallen al je rechten. Ik ontbind dan de overeenkomst tussen jou en mij en jij hebt geen recht op geld terug.
 2. Je moet een internetverbinding hebben om een online training te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 3. Je hebt alleen recht op individuele coaching, feedback op je teksten of (groeps)sessies, als dat deel uitmaakt van de (online) training of van de overeenkomst.
 4. Je kunt een online training volgen op de momenten die je zelf kiest, met uitzondering van geplande live (groeps)sessies als die deel uitmaken van de training.
 1. Prijzen zijn altijd in euro’s en exclusief btw.
 2. Actuele prijzen voor (e-)trainingen, diensten en producten, staan bij betreffende training, dienst of product vermeld.
 3. Mijn uurtarief is marktconform en gebaseerd op mijn ervaring en kunde. Wil je mijn uurtarief weten, neem dan contact met mij op.
 1. Wanneer je mij wilt inschakelen voor een opdracht, ontvang je een offerte.
 2. Het is mogelijk dat ik in de offerte aanvullende voorwaarden opneem.
 3. Mocht ik per ongeluk iets in de offerte hebben gezet dat onjuist is of in strijd met de wet, dan kan je me daarvoor niet aansprakelijk stellen. Iedereen vergist zich wel eens. Ik hoop wel dat je mij erop wijst, zodat ik het kan aanpassen.
 4. De kosten in de offerte zijn gebaseerd op een inschatting van de omvang van de opdracht en mijn uurtarief en kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Het geldende uurtarief staat in de offerte.
 5. Als een opdracht al loopt en je er iets aan wilt veranderen, kan dat tot gevolg hebben dat de factuur hoger uitvalt.
 6. Je krijgt vrijblijvend een maand de tijd om op een offerte in te gaan.
 7. Als je akkoord gaat met een offerte, kun je die ondertekenend naar mij terugmailen of antwoorden op de mail waarin ik je de offerte aanlever.
 8. Doe jij een ander voorstel, dan ben ik daar niet automatisch aan gebonden maar zal ik daar op mijn beurt akkoord op moeten geven.
 9. Een eventuele verhoging van mijn uurtarief gaat nooit in gedurende een opdracht die al loopt.

Werk (deels) uitbesteed aan derden

Mocht ik derden inschakelen voor (een deel van) de uitvoering of samenwerken met derden, dan overleg ik dat eerst met jou. Dit kan bijvoorbeeld een grafisch vormgever, fotograaf, filmmaker, illustrator, webbouwer of andere tekstschrijver zijn. Uiteraard probeer ik je dan een inschatting te geven van de kosten. Deze kosten kan ik ook in de offerte opnemen, maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen.

Geen offerte bij herhaald samenwerken

Als je mij na een eerste samenwerking opnieuw voor een opdracht inhuurt, is een offerte mogelijk, maar we kunnen dan ook op een andere manier afspraken maken. Natuurlijk kan ik altijd een inschatting geven van de kosten.

Het gebruikersrecht op teksten en andere werken (zoals product, advies, dienst of training) komt pas jou toe zodra ik de volledige betaling heb ontvangen van het verschuldigde bedrag en eventuele rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.

1. Algemeen

 1. Ik hoop dat je contact met mij opneemt als je om welke reden dan ook niet in staat bent mij binnen de betalingstermijn te betalen. Dan kunnen we wellicht iets anders afspreken.
 2. Als jij niet tijdig betaalt, ben jij volgens de wet in verzuim. Dan mag ik de overeenkomst ontbinden en een incassobureau inschakelen om ervoor te zorgen dat je alsnog betaalt. Ik mag dan ook de wettelijke incassokosten rekenen, met een minimum van € 40,-.
 3. Je bent ook verplicht te betalen als jij teksten of andere werken niet gebruikt of als jij een opdracht die al loopt wijzigt, uitstelt of intrekt of een verplichting uit de overeenkomst niet (volledig) of niet tijdig nakomt. In dat geval kun je mij niet verplichten teksten of werken te leveren die nog niet gereed zijn en kun je geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 4. Ik heb het recht om vóór het leveren van mijn producten of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen (voorschot) en de afwerking van een opdracht te staken als ik deze zekerheid niet krijg.

Mocht jij of jouw organisatie onverhoopt faillissement of uitstel van betaling aanvragen, het faillissement worden uitgesproken of wordt jouw onderneming geliquideerd, dan mag ik de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder dat je recht hebt op enige schadevergoeding of op de teksten en andere werken die ik in jouw opdracht zou leveren of heb geleverd.

2. Online training

 1. Je moet betaald hebben om toegang te krijgen tot een online training.
 2. Je moet de factuur binnen 14 dagen betalen.
 3. Betaal je niet, dan kan ik je toegang tot de online training blokkeren totdat je wel betaald hebt.

3. Training, schrijfcoaching, tekstschrijven en advies (opdracht)

 1. Deze werkzaamheden doe ik voor je op basis van mijn uurtarief.
 2. Je moet de factuur binnen 14 dagen betalen.
 3. Ik factureer op basis van nacalculatie, tenzij we een andere wijze van beloning zijn overeengekomen. Dit houdt in dat ik de tijd in rekening breng die ik daadwerkelijk heb gewerkt aan de opdracht. Dit kan meer of minder zijn dan geoffreerd.
 4. Aan een oriënterend gesprek of kennismaking zijn geen kosten verbonden, behalve als dit overgaat in een werkbespreking of we al meteen ingaan op mogelijke oplossingen.
 5. De volgende kosten brengt ik naast het uurtarief afzonderlijk in rekening:
  • Reistijd langer dan een half uur enkele reis. Ik breng een vergoeding in rekening op basis van maximaal het geldende uurtarief. Dit geldt voor losse afspraken, maar ook voor (interim)werk op locatie.
  • Wachttijd (bijvoorbeeld als jij te laat bent voor een afspraak of als ik een interview-kandidaat voor de opdracht niet meteen te pakken krijg).
  • Noodzakelijke kosten, zoals reis-, bel-, druk- en administratiekosten.
 6. Kosten van derden die ik noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een opdracht maak betaal jij rechtstreeks aan de betreffende derde. Verloopt de betaling aan derden via mij dan heb ik het recht een voorschot op de kosten te verlangen. Als ik voor kosten van derden een factuur ontvang, kan ik die onmiddellijk aan jou factureren.
 7. Ik factureer je als de opdracht klaar, of tussentijds als het om een opdracht gaat die langer dan een maand duurt. We kunnen ook een voorschot of andere afspraak overeenkomen.

1. Meerwerk

Er is sprake van meerwerk als er veranderingen zijn in de opdracht die hogere kosten veroorzaken, bijvoorbeeld door:

 • werkzaamheden die voortvloeien uit een voorstel of advies ten behoeve van de opdracht en die ik niet binnen de geoffreerde tijd kan uitvoeren;
 • correcties en wijzigingen in de opdracht/briefing, nadat ik met de werkzaamheden ben gestart;
 • overige zaken die van invloed zijn op de tijdsduur van de werkzaamheden en die niet in deze offerte zijn opgenomen, zoals een extra bespreking, uitgebreide tussentijdse afstemming of een lang telefonisch overleg, een grote hoeveelheid input, een omvangrijke of extra correctieronde.

2. Deadlines

 1. Ik zal mijn uiterste best doen om streeftermijnen of deadlines die wij afspreken te halen, maar ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen daarvan, om welke reden dan ook.
 2. Als we een termijn afspreken, moet jij ook van jouw kant doen wat nodig is om te zorgen dat ik deze termijn kan halen, zoals tijdig feedback of input aanleveren. Als jij daar niet aan voldoet, dan vervalt de afgesproken termijn. We spreken dan een nieuwe termijn af.

Ik heb en houd het auteursrecht op al mijn teksten en andere werken (zoals ideeën, trainingen, adviezen, producten, concepten, voorstellen, interviews, blogposts en artikelen) – ook als ik die voor jou maak in het kader van de overeenkomst. Maar jij krijgt wel een exclusieve licentie om werken die ik in het kader van de overeenkomst voor jou maak te gebruiken.

 • Je krijgt deze exclusieve licentie zodra je het volledige bedrag hebt betaald dat wij zijn overeengekomen. Tot die tijd blijven alle rechten bij mij.
 • Deze exclusieve licentie geldt uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.
 • Gebruik je de werken op andere manier dan overeengekomen, dan maak je inbreuk op mijn auteursrecht en kan ik mij daar tegen verzetten (verzoek tot staken, schadevergoeding etc.).
 • Wil je de werken gebruiken op een andere wijze of voor een ander medium dan overeengekomen, vraag dan mijn toestemming. Ik kan daar voorwaarden aan verbinden (bijvoorbeeld een vergoeding).

Gebruik voor mijn communicatie- en marketing

Teksten en andere werken die ik voor je maak, kan ik gebruiken voor in mijn portfolio en voor mijn eigen communicatie- en marketingactiviteiten.

1. Correcte inhoud

Jij bent de inhoudsdeskundige en moet de teksten en diensten die ik je lever controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Jij aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit, ook al controleer jij de teksten niet.

2. Mijn verplichtingen

Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me en doe dus mijn uiterste best om te doen wat wij zijn overeengekomen, maar ik geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Een recht op schadevergoeding van jouw kant kan uitsluitend betrekking hebben op het niet nakomen van deze inspanningsverplichting. Ben je niet tevreden over een tekst of ander werk dat ik je heb geleverd? Helaas bied ik geen ‘niet goed, geld terug’ garantie.

3. Jouw verplichtingen

Jij houdt mij schadeloos en vrijwaart mij van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met mijn werkzaamheden voor jou. Ook doe jij je uiterste best om te doen wat nodig is, zodat ik kan doen wat we zijn overeengekomen. Dat is jouw inspanningsverplichting.

Als ik door een handeling of gedraging van jou de opdracht uit de overeenkomst niet kan doen, mag ik deze staken en heb ik recht op betaling van het volledige offertebedrag of het aantal gewerkte uren als dat op een hoger bedrag uitkomt.

4. Aansprakelijkheid

Je hebt alleen recht op vergoeding van directe schade. Met directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten bedoeld die zijn gemaakt om:

 • de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen;
 • de overeenkomst alsnog op correcte wijze uit te voeren (herstel);
 • verdere schade te beperken of te voorkomen.

Deze kosten vallen alleen onder directe schade als wordt vastgesteld dat de schade mij valt toe te rekenen.

 1. Enig recht op schadevergoeding op grond van wat dan ook, is nooit hoger dan het offertebedrag en is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar in dat geval uitkeert. Ik accepteer dus uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook – bij jou of derden – die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst.
 2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten aanzien van eventuele schade veroorzaakt door derden die ik heb ingeschakeld in het kader van de overeenkomst.
 3. Om jouw recht op schadevergoeding uit te oefenen, moet je mij binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan hiervoor schriftelijk en gemotiveerd aansprakelijk stellen. Daarna vervalt jouw recht op schadevergoeding.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorwaarden gelden niet wanneer sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

Als ik niet kan werken door overmacht, ontslaat de wet mij van de overeengekomen termijn of leveringsplicht. Jij kunt dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten of schade. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als ik ziek ben of tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt, maar ook als de overeenkomst om een andere reden niet kan worden uitgevoerd maar waaraan jij noch ik schuld hebben.

In geval van overmacht, breng ik je zo snel mogelijk op de hoogte. Daarna heb je gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren. Als vast komt te staan dat ik niet binnen twee maanden de opdracht voor je kan doen, hebben zowel jij als ik het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Mogelijk heb ik al een deel van het werk uitgevoerd. Bij annulering binnen twee weken of bij ontbinding door een van ons, ben jij verplicht om dat deel af te nemen en mij voor dat deel te betalen, behalve als het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Ik ben open en eerlijk. Als jij dat ook bent, komen we er vast wel uit als iets onverhoopt niet soepel loopt. Mocht jij of ik verklaren dat er ondanks alles een geschil is, is er ook een geschil. Ook dan probeer ik het liefst om er met elkaar uit te komen, maar lukt dat niet, dan is uitsluitend de rechter van het arrondissement van mijn vestigingsplaats bevoegd zich over dit geschil te buigen.

Als blijkt dat in de voorwaarden of in de overeenkomst iets staat dat in strijd is met de wet, zal dat komen te vervallen en dan pas ik dat in de voorwaarden of de overeenkomst aan. De overige bepalingen blijven natuurlijk wel gelden.

Op de voorwaarden en de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.